Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Renowacja kaplicy św. Wawrzyńca. 1934 r. View full size
Faces on this photo: Schild Leon

Renowacja kaplicy św. Wawrzyńca. 1934 r.

Zdjęcie ze zbiorów Stefana Matuszewskiego.

Członkowie Przysposobienia Rolniczego podczas odnawiania kapliczki św. Wawrzyńca w Wytomyślu. Na pierwszym planie przodownik Schild Leon.

"Wytomyśl. Z p r z y s p o s o b i e n i a r o l n i c z e g o. Z inicjatywy radcy przysposobienia rolniczego p.Musiała i kierownika szkoły p.Matuszewskiego zawiązał się tu zespół przysposobienia rolniczego, który przez szkolenie się praktyczno-doświadczalne da Państwu Polskiemu nowych pionierów rolniczych, tak potrzebnych naszej polskiej wiosce. Pieczołowitą opieką otacza zespół Szkoła Rolnicza w Wolsztynie, skąd też na lustrację poletek doświadczalnych przybył profesor p.Tomiński, pochwalając zespołową uprawę ziemniaków. Zespół p.r. zbiera się raz w tygodniu pod przewodnictwem przodownika zespołu p. Szilda w miejscowej szkole, aby wysłuchać referaty, odczyty, dyskutować - słowem kształcić się na wzorowych rolników. Dużo tu z pomocą przychodzi kierownik szkoły. Prócz tego biorą oni czynny udział w zebraniach tutejszego Kółka Rolniczego, urządzają wycieczki do okolicznych zespołów p.r. celem zwiedzania innych prac, utworzyli też własną orkiestrę itp. Jak już wnioskować można będą oni nie tylko dobrymi rolnikami ale i społecznikami. Obywatele Wytomyśla darzą ich sympatią za ich bezinteresowną pracę przy odnowieniu figury św.Wawrzyńca i za różne prace przy pielęgnowaniu drzew przy ulicy Głównej i Kościelnej. Pospieszyli też z pomocą powodzianom, przeznaczając z dochodu z urządzonej zabawy 5 zł na ten cel. Zaznaczyć w końcu trzeba, że w ślad za nimi starzy rolnicy coraz to ufniej odnoszą się do nowoczesnych środków uprawy - do nowoczesnej kultury rolniczej."
[notatka prasowa zamieszczona w Kronice Przysposobienia Rolniczego w Wytomyślu]

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •